PEEPS_COLOUR.png

4 מתוך 5 בדואים בישראל נשאים של מחלה גנטית אחת לפחות.

OECDx.png

OECD

בדואים בישראל

פי 5 יותר תינוקות בדואים ברחבי המזרח התיכון מתים ממחלות גנטיות בהשוואה למדינות ה- OECD.

X2.png

כל ירידה של 1% בשכיחות מחלות גנטיות תחסוך לממשלת ישראל 100 מיליון דולר בשנה בהוצאות רפואיות.

BABIES.png

 כלל אוכלוסיית ישראל 

בדואים בישראל 

שיעור תמותת התינוקות בקרב הבדואים בישראל הוא פי 3 מהשיעור בכלל האוכלוסיה בישראל (11.4 מקרי מוות / 1,000 לידות חי לעומת 3.55 בישראל בכלל).

15x.png

מתוך הבדואים בישראל

15%  מהקהילה הבדואית בישראל סובלים ממחלה גנטית קשה אחת לפחות.

21 מיליון בדואים חיים במזרח התיכון, מתוכם 300,000 בישראל. האוכלוסייה הבדואית בנגב מונה 240,000 נפש, או 34.8% מאוכלוסיית הנגב, המהווה את האוכלוסיה בעלת המעמד חברתי-כלכלי הנמוך ביותר בחברה הישראלית.

בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל, עד 15% מהאנשים סובלים ממחלה גנטית קשה אחת לפחות.

באוכלוסייה הבדואית במזרח התיכון קיים שיעור תמותת תינוקות של 20.7 / 1,000 לידות חי (לעומת 4.57 במדינות ה-OECD) וכ-3 מיליון ילדים הסובלים ממחלות גנטיות - כולל מומים לבביים, חירשות, פיגורים נפשיים, הפרעות נוירולוגיות ונכויות קשות אחרות. זוהי שכיחות גבוהה במיוחד של מחלות גנטיות נדירות, אשר גורמת לעלויות אישיות, רפואיות וכלכליות גבוהות. הסיבה העיקרית המובילה לתוצאה זו היא נישואין בתוך המשפחה.

הנגישות לשירותים גנטיים קיימים בישראל מוגבלת מאוד בשל חסמים בלתי עבירים רבים - מרחק, מחיר, זמן, חוסר ידע והבנה של המערכת ושל השפה, ועוד.

שירותי הבריאות הקיימים אינם מותאמים בצורה מספקת מבחינה תרבותית ושפתית לאוכלוסייה הבדואית.